Fixinela Desi proti plesni 500 ml

Kód: 117052
€3,70
Skladom

Fixinela Desi proti plesni biocídny výrobok 500 ml rozprašovač

Detailné informácie

Doprava ZADARMO
Doprava zadarmo nad 89 Eur.

Podrobný popis

Fixinela desi proti plesni je tekutý fungicídny prípravok vhodný na odstránenie plesní na stenách, omietkach, betóne, okolo kuchynského zariadenia, drezov, vaní, umývadiel, sprchových kútov, bazénov atď. Je vhodný na komplexnú sanáciu vlhkých múrov budov a pivničných priestorov.

Má okamžitý a dlhodobý účinok, bez zápachu, neobsahuje chlór
Likviduje podhubie plesní a zabraňuje rastu nových kolónií mikroorganizmov

Balenie:500ml

Zloženie:
chlórnan sodný (CAS 7681-52-9), hydroxid sodný, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín
účinná látka: aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného(CAS 7681-52-9) 47g/kg; N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropán-1,3-diamín 0,5g/kg

Upozornenie:
Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. Nevdychujte aerosóly. Po manipulácii starostlivo umyte ruky vodou a mydlom. Noste ochranné okuliare.

Používajte biocidy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte označenie a informácie o prípravku.

Skladovanie:
Prípravok skladujte v suchých priestoroch, chránených pred mrazom a priamym slnečným žiarením pri teplote + 5 až +25 °C.

Pokyny k zneškodnení:
Odstráňte obsah ako nebezpečný odpad. Vypláchnutý obal odovzdajte do zbernej nádoby na plasty alebo do komunálneho odpadu. Zákaz opätovného použitia obalu.

Účinná látka: Chlornan sodný 6,9 g/100 g výrobku.

Návod na použitie:
Pomocou mechanického rozprašovača naneste neriedený prostriedok na znečistenú plochu, nechajte pôsobiť 30 minút a potom dôkladne opláchnite vodou.
Pri veľkom výskyte plesní postup opakujte. Pleseň pred čistením mechanicky neodstraňujte, aby sa nerozptýlili nebezpečné spóry plesní.
Prostriedok sa nesmie používať na kovy a nestálofarebné predmety (môže ich odfarbiť). Pri zasiahnutí prostriedkom sa hneď opláchnite vodou.

Varovanie:
-Dráždi kožu.
-Spôsobuje vážne podráždenie očí.
-Vysoko toxický pre vodné organizmy.
-Uvoľňuje toxický plyn pri styku s kyselinami.

Bezpečnostné pokyny:
-Uchovávajte mimo dosahu detí.
-Nevdychujte aerosoly.
-Používajte iba vonku alebo v dobre vetraných priestoroch.
-Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
-Používajte ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare.

Prvá pomoc:
PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, pokiaľ ich máte nasadené.Pokračujte ve vyplachovaní.
PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
PRI PODRÁŽDENÍ KOŽE: Vyhľadajte lekársku pomoc.
PRI POUŽITÍ: Necítite sa dobre, volajte lekára.

Bezpečnostné upozornenie:

 

 

Dodatočné parametre

Kategória: Univerzálne a dezinfeknčné prostriedky
Hmotnosť: 0.605 kg
Šírka: 9,5 cm
Dĺžka: 5,3 cm
Výška: 27,0 cm
Váha: 0,605 kg

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Nevypĺňajte toto pole:

Tatrachema Fixinela®

V současné době se jedná o družstvo, které vyrábí výrobky bytové chemie jako jsou WC čističe, prostředky na čištění nábytku, prostředky na úpravu textilií, saponáty, autokosmetika, tělová kosmetika.

Značky jako FIXINELA, DIAVA, TORO, CITRA, ZUZKA mají svou dlouholetou tradici a svou kvalitou jsou známy širokému okruhu zákazníků. Vznik TATRACHEMY se datuje 30. září 1945, kdy skupina 19 jednotlivců podala na Krajský soud v Bratislavě oznam o založení nového podniku tzv. PROSPEKTOM ZAKLADAČNÝM.

Družstvo UNIOSA chtělo v získat domácí i zahraniční obchod s mýdlem. ze strany členů nebyl zájem vykonávat výrobní činnost, ale hlavně obchod zaměřený na zahraničí, který měl přinést družstvu rychlé zisky. Obchodní partneři byli z Anglie, Argentiny, Belgie, Dánska, Egypta, Finska, Francie, Maďarska, Palestiny, Portugalska, Rakouska, atd. Rok 1948 však přinesl znárodnění zahraničního i vnitřního obchodu a družstvu UNIOSA byli ministerstvem zahraničního obchodu zamítnuté všechny dovozové i vývozové obchody. V letech 1949 – 1953 prožívalo družstvo UNIOSA své nejrušnější období. bylo to období očisty vedoucích orgánů družstva dělnickými kádry. Družstvo se specializovalo na zušlechťovaní různých surovin pro tukový průmysl. 3. srpna 1950 v hotelu CARLTON v Bratislavě za účasti 72 členů družstva se kromě zvolení nové správy družstva a dozorového orgánu, byla přijata i změna názvu na: TATRACHEMA, družstvo pro výrobu chemicko-technických věcí s r.o. Bratislava.

Okresní soud to však neuznal, prý že si má družstvo uspořádat své právní poměry. V tomto období k čtyř začleněným výrobcům (MOHÁR, FRICHÉMIA, FRICHEMOTEXTIL a CHEMOBOHÉMIA) přibyli do družstva UNIOSA ďalší výrobcovia : ISTAKO, NOVOCHEMA, CENTROCOLOR, CHERRYLAK, BYLEPO, ALBONA, WALDOR, AGIEX, DIAVA, WALMATA. Jednotliví bývalí majitelé firem byli ve většině i vedoucí závodů. Hospodařilo se samostatně a více méně i nekontrolovatelně. Až na mimořádném valném shromáždění 29. září 1951 byla schválená změna v názvu UNIOSA na TATRACHEMA, výrobné družstvo s r.o. v Bratislavě. Nově vytvořené stanovy dávaly předpoklad na vytvoření socialistického družstva. Tatrachema se stala lidovým družstvem. V roce 1953 byla sloučena funkce ředitele a předsedy družstva, čím přišlo k odstranění dvojkolejnosti v politickém vedení.